Stair Businessman Path Success Corporate Career

ארגון "חברים" ו"הרשות לשירות לאומי אזרחי" שמו להם למטרה לתת לבני השירות את האפשרות ללמוד ולרכוש מקצוע במהלך השירות וללא עלות!

לצורך כך קיימנו בשיתוף פעולה עם משרד התעסוקה והמשרד לביטחון פנים כנס חשיפה ללימודים שבו הצגנו לכם מגוון אפשרויות ללימודי מקצוע.

לאחר סיכום הנתונים שנאספו בכנס נבחרו 3 מסלולים ללימודי מקצוע:

– בודק תוכנה Q.A.

– קירור ומיזוג אוויר

                                          – גרפיקה ממוחשבת, עיצוב אתרים ואפליקציות

בימים הקרובים תיסגר ההרשמה למסלולים אלו!

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים נא לשלוח מייל ל mlt@chaverim.org.il בצירוף שם + מס זהות ואת המסלול המבוקש!